RODO – UKS Aikido Taiso

Informacja o przetwarzaniu danych
Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w Polsce rozpoczyna się stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Współadministratorami danych osobowych są:
 • Uczniowski Klub Sportowy Aikido – Taiso, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino o nr NIP:8581730045
 1. Z Administratorem można się kontaktować:
 • pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: – Uczniowski Klub Sportowy Aikido – Taiso, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino o nr NIP:8581730045
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: tomasz.baranski@vp.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z zajęciami sportowymi, organizowaniem wyjazdów kolonii/obozów, organizowaniem dodatkowych/specjalnych zajęć sportowych, zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi księgowo – rachunkowej,
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
  konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań kupujących/zamawiających, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z
  Administratorem/Współadministratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 3, w szczególności usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności, organizatorzy wyjazdów, imprez i zajęć sportowych,
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
  realizacji celów wskazanych w pkt 3,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 1. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz,
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.